Q.A.M.S. CORPORATE SERVICES SDN. BHD.
(Company registration no. 200001019813 (522420-M)
NO. 49, TINGKAT 1, JALAN TODAK 4. PUSATBANDAR SEBERANG JAYA, 13700 SEBERANG JAYA. PULAU PINANG. MALAYSIA
Telephone : +604 398 2488 / +604 398 4788     Fax: +604 399 3488  Email  : info@qamspg.com
Selamat datang ke QAMS. Sebagai sebuah firma kesetiausahaan korporat yang sudah beroperasi lebih 30 tahun di Pulau Pinang, kakitangan terlatih kami tersedia memberi perhatian dan khidmat terbaik kepada semua pelanggan korporat QAMS.

Welcome to QAMS. As an over 30 years corporate secretarial firm in Penang, our trained staff are readily able to give our best attention and services to QAMS corporate clients.

Selaku Pengarah atau Pemegang Saham sesebuah syarikat persendirian (SDN BHD)  atau syarikat awam (BERHAD) yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) anda dikira sudah berada dalam medan korporat Malaysia. Namun sejauh mana anda boleh terus memacu syarikat anda dalam negara dan di peringkat antarabangsa bergantung kepada kekuatan kepimpinan dan kapasiti syarikat anda.

Being a Director or Shareholder of a private company (SDN BHD) or public company (BERHAD) registered with the Companies Commission of Malaysia (CCM/SSM) you are deemed already in the Malaysian corporate field.  Yet how far you could thrive locally or internationally will depend on your leadership strength and the capacity of your company.   

Setiausaha Syarikat atau COSEC memainkan peranan yang penting dalam membantu Lembaga Pengarah syarikat mematuhi peraturan dan perundangan pensyarikatan yang digariskan samada oleh Akta Syarikat, SSM atau Perlembagaan syarikat.

A Company Secretary or COSEC plays a vital role in assisting Company Directors in complying with corporate rules and regulations as set out in the Companies Act, the SSM or the company’s Constitution.
Di QAMS kami selaku COSEC anda akan memaklum, mengingatkan, mengkoordinasi, menasihat dan menyediakan dokumentasi korporat yang anda perlukan bagi menyempurnakan sesuatu transaksi syarikat anda.

In QAMS, we as your COSEC  will inform, remind, coordinate, advise  and prepare corporate documentation needed to formalize your company’s transactions.
PERINGATAN PENYEDIAAN AKAUN SYARIKAT DALAM HAD TEMPOH (SEKSYEN 245 AKTA SYARIKAT 2016)
REMINDER ON ACCOUNTS PREPARATION WITHIN TIMELINE (SECTION 245 COMPANIES ACT    2016)

PERINGATAN PENGELUARAN LAPORAN & PENYATA KEWANGAN BERAUDIT OLEH JURUAUDIT DALAM HAD TEMPOH(SEKSYEN 248 AKTA SYARIKAT 2016)
REMINDER ON ISSUANCE OF AUDITED REPORT & FINANCIAL STATEMENT BY AUDITORS WITHIN TIMELINE (SECTION 248 COMPANIES ACT 2016)

PERINGATAN MELAPOR CUKAI PENDAPATAN SYARIKAT DENGAN LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA
REMINDER ON REPORTING OF CORPORATE INCOME TAX WITH THE INLAND REVENUE BOARD OF MALAYSIAPENGURUSAN BUKU DAN REKOD KORPORAT PELANGGAN @ PEJABAT BERDAFTAR
MANAGEMENT OF CLIENTS CORPORATE BOOKS AND RECORDS @ REGISTERED OFFICE

SALINAN SAH DOKUMEN KORPORAT
CERTIFIED COPY OF CORPORATE DOCUMENTS

SALINAN SAH PELANGGAN
CERTIFIED CLIENTS COPY

BANTUAN AUDIT BERKANUN (JURUAUDIT)
STATUTORY AUDIT ASSISTANCE (AUDITORS)PENGELUARAN BIL/INVOIS
ISSUANCE OF BILLS AND INVOICES

PENERIMAAN, BAYARAN  & PENYATA AKAUN
RECEIPTS, PAYMENTS AND STATEMENT OF ACCOUNTS

SEMAKAN WAJIB - JABATAN INSOLVENSI, DLL
COMPULSORY SEARCHES – INSOLVENCY DEPARTMENT & OTHERS

PENYETEMAN DOKUMEN DENGAN LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI (LHDN)
STAMPING OF DOCUMENTS WITH THE INLAND REVENUE BOARD (IRB)

CARIAN MAKLUMAT KORPORAT SYARIKAT @ SSM E-INFO
CORPORATE INFORMATION SEARCHES @ SSM E-INFOPENGEDARAN NOTIS PENGISYTIHARAN PEMILIKAN SEBENAR (BENEFICIAL OWNERSHIP/ “BO”) KEPADA SYARIKAT
CIRCULATION OF BENEFICIAL OWNERSHIP (”BO”) DECLARATION NOTICE TO COMPANIES

PENGEDARAN BORANG PENGISYTIHARAN BO KEPADA PEMEGANG SAHAM SYARIKAT
CIRCULATION OF BO DECLARATION NOTICE TO SHAREHOLDERS

DOKUMENTASI SOKONGAN PEMILIKAN SAHAM
SUPPORTING DOCUMENTATION FOR SHARE OWNERSHIP

PENYIMPANAN DAN KEMASKINI REKOD DAN DOKUMENTASI BO
RETAINING AND UPDATING OF BO RECORDS AND DOCUMENTATION

PENGESAHAN PEMILIK SEBENAR SAHAM
CERTIFICATION OF SHARE OWNERSHIPSIMPANKIRA & KEMASKINI DOKUMEN PERAKAUNAN
BOOKEEPING & UPDATING ACCOUNTING DOCUMENTATION

REKOD DAN LAPORAN PERAKAUNAN (DENGAN JURUAUDIT)
ACCOUNTING RECORDS AND REPORTS (WITH AUDITORS)

AKAUN PENGURUSAN UNTUK PEMBATALAN SYARIKAT
MANAGEMENT ACCOUNTS FOR CANCELLATION OF COMPANY

PERJANJIAN KORPORAT DAN PERNIAGAAN (DENGAN PEGUAM)
CORPORATE AND BUSINESS AGREEMENTS (WITH LAWYERS)

PENDAFTARAN DAN PENGURUSAN PERNIAGAAN ( PERNIAGAN TUNGGAL/PERKONGSIAN)
REGISTRATION AND BUSINESS MANAGEMENT (SOLE PROPRIETORSHIP /PARTNERSHIP)

DOKUMENTASI PERMOHONAN/PEMBAHARUAN LESEN-LESEN BERKAITAN PERNIAGAAN (PELANGGAN QAMS SAHAJA)
DOCUMENTATION FO APPLICATION/RENEWAL OF BUSINESS RELATED LICENCES
(QAMS CLIENTS ONLY)
Setiausaha Syarikat Berlesen
Licensed Company Secretary
A QAMS related entity
NNR MANAGEMENT SERVICES, PLT
No Pendaftaran Perniagaan : LLPP0018922-LGN
TANYA SETIAUSAHA SYARIKAT           Waktu Pejabat (Office Hours)
ASK THE COMPANY SECRETARY        9 AM - 5 PM Isnin-Jumaat (Mondays-Fridays)
+6019 476 5483                                       Tutup pada cuti umum (Closed on public holidays)
@ COPYRIGHT Q.A.M.S. CORPORATE SERVICES SDN BHD