PERJANJIAN KORPORAT

Bagi memelihara transaksi daripada konflik masa hadapan yang mungkin timbul, syarikat dan individu dalam transaksi tersebut mungkin perlu mengadakan dokumentasi korporat tambahan seperti  PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM, PERJANJIAN AMANAH, PERJANJIAN JUAL-BELI SAHAM, KONTRAK PENGARAH dan lain-lain yang boleh disediakan oleh PANEL GUAMAN kami.

CORPORATE AGREEMENT| To protect  transaction from future conflicts that may arise, a company and individuals may need to seal additional corporate documentation such as  SHAREHOLDERS AGREEMENT, TRUST AGREEMENT, SALE-PURCHASE OF SHARE AGREEMENT, DIRECTOR'S CONTRACT and others that can be prepared by our PANEL LAWYERS.

PERLESENAN KERAJAAN

Terutamanya bagi permohonan dan pembaharuan lesen-lesen Kementerian Kewangan, CIDB kami hanya menyediakan dokumen sokongan korporat yang diperlukan seperti M&A, BORANG 9, BORANG 49, BORANG 44 dan BORANG 24 yang DISAHKAN OLEH COSEC atau SSM.

GOVERNMENT LICENSING | Especially for  application and renewal of Ministry of Finance, CIDB  licenses we would produce the required supporting corporate documents such as M&A, FORM 9, FORM 49, FORM 44 and FORM 24 certified by the COSEC or the SSM.
PERMIT KERJA PEGAWAI DAGANG

Bagi permohonan untuk mendapatkan Pas Penggajian untuk pegawai asing dalam syarikat seperti Ketua Pegawai Eksekutif  atau Pengarahnya adalah tertakluk kepada syarat-syarat Jabatan Imigresen Malaysia. Syarikat perlu membekalkan profil, jawatan dan kontrak  pegawai dagang,  pelan perniagaan, carta organisasi  syarikat dan lain-lain.

EXPATRIATE WORK PERMIT |  An  application for Employment Pass for a foreign officer in the company such as its Chief Executive Officer or Director is subject to conditions by the Malaysian Immigration Department. The company must provide the expatriate's profile, position and contract,  the company's business plan, organization chart and others.


PEMERIKSAAN  USAHA WAJAR 

Satu amalan yang dilakukan sekiranya perlu seperti untuk mengesahkan sesuatu isu,  menentukan nilai sebenar atau potensi,  mengelakkan risiko dan ketika disyaki ada unsur penyelewengan atau penipuan dalam transaksi.  Kes-kes yang mungkin melibatkan akaun, transaksi korporat, perundangan  serta lain-lain yang berkaitan dengannya akan dirujuk dan dikendalikan bersesama dengan  sekutu professional kami.

DUE-DILIGENCE | An exercise conducted  when needed  such as to confirm an issue, determine real value or potential, avoid risks and when suspecting manipulation or fraud in a transaction.  Cases involving accounts, corporate transaction, legal and other related issues would be referred and may be conducted collaboratively with our professional affiliates.

PERANCANGAN CUKAI  

Menggunapakai kaedah-kaedah yang dibenarkan bagi memaksimakan keuntungan dan meminimakan beban cukai, kes-kes yang melibatkan perancangan ataupun penyiasatan cukai serta lain-lain yang berkaitan dengannya akan dirujukkan dan dikendalikan bersesama dengan sekutu professional kami.  

TAX PLANNING | Application of  allowable methods so to maximize profits and minimize tax burden, cases involving tax investigation or planning and other related issues would be referred and may be conducted collaboratively with our professional affiliates.
PENILAIAN PERNIAGAAN 

Satu amalan untuk mengenalpasti nilai aset dan tanggungan sebenar atau  nilai yang berpatutan bagi sesebuah perniagaan secara keseluruhannya tatkala hendak dijual. Kes-kes yang melibatkan pengambilalihan perniagaan dan syarikat sepenuhnya atau sebahagiannya, pembelian dan penjualan saham, obligasi cukai  serta lain-lain yang berkaitan dengannya akan dirujukkan dan dikendalikan bersesama dengan sekutu professional kami. 

BUSINESS EVALUATION | An exercise to identify  true value of assets and liabilities  or the appropriate value of  a business as a whole when offered for sale. Cases involving takeover of business and company wholly or partially , sale and purchase of shares, tax obligation  and other related issues would be referred and may be conducted collaboratively with our professional affiliates.

CONTACT


NO. 49, TINGKAT 1, JALAN TODAK 4. PUSATBANDAR SEBERANG JAYA.
13700 SEBERANG JAYA. PULAU PINANG. MALAYSIA
ENQUIRIES PERTANYAAN


TEL          : +604 398 2488
                  +604 398 4788
FAX         : +604 399 3488

E-MEL     : INFO@QAMSPG.COM
@ COPYRIGHT Q.A.M.S. CORPORATE SERVICES SDN BHD & QAMS PG CORPORATE ADMINISTRATORS SDN BHD
Ahli Persatuan Setiausaha Syarikat Bumiputera Wilayah Utara
Q.A.M.S. Corporate Services Sdn Bhd
QAMS PG Corporate Administrators Sdn Bhd
Licensed Company Secretary
Setiaosaha Syarikat Berlesen