PEMFAILAN MAKLUMAT DAN DOKUMEN KE SSM
FILING OF INFORMATION AND DOCUMENT TO THE CCM

PERNYATAAN YANG PALSU DAN MENGELIRUKAN
FALSE AND MISLEADING STATEMENT

SEKSYEN 591 | PENALTI MAKSIMUM: RM3 JUTA ATAU 10 TAHUN PENJARA ATAU KEDUANYA
SECTION 591 | MAXIMUM PENALTY : RM3 MILLION OR 10 YEARS IMPRISONMENT OR BOTH
KEMBANGKAN PERNIAGAAN DENGAN MENEROKA KE DALAM DUNIA SEBENAR PERNIAGAAN & KORPORAT
EXPAND BUSINESS THROUGH EXPLORATION INTO THE REAL BUSINESS & CORPORATE WORLD
UBAH PERLEMBAGAAN SYARIKAT (MEMORANDUM & ARTIKEL)
CHANGE YOUR COMPANY'S CONSTITUTION (MEMORANDUM & ARTICLES OF ASSOCIATION)


Setiap syarikat perlu menukar perlembagaan baru mengikut Akta Syarikat 2016 berikutan pemansuhan pelbagai peraturan lama dalam Akta Syarikat 1965 berkuatkuasa 31 Januari 2017.

Di antara perkara yang berubah ialah berkaitan pembatalan Modal Dibenarkan, Mesyuarat Agong Tahunan, persaraan pengarah mengikut giliran, bilangan minima pengarah dan pemegang saham kepada satu (1) orang sahaja dan lain-lain lagi.

Sekiranya tiada pindaan dibuat, tuan/puan hendaklah mematuhi peraturan lama Perlembagaan (dahulu dipanggil "M&A") yang sedia ada yang secara otomatik menjadi terpakai.  

Every company has to change its constitution in compliance to the new Companies Act 2016 due abolishment of various regulations in the old Companies Act 1965 effective from January 31st 2017.

Among the changes are the abolishment of Authorised Capital , Annual General Meeting director's rotation, minimum number of directors and shareholders to one (1) person only and others.

If no changes are made, your existing Constitution ( formerly the "M&A" ) shall be automatically applicable and must be complied with.

(SEDIA & SERAH SIMPAN) PENYATA TAHUNAN
(PREPARE & LODGE) ANNUAL RETURN

SEKSYEN 68(1) PENALTI MAKSIMUM (MAXIMUM PENALTY): RM50,000
(SEDIA) LAPORAN & PENYATA KEWANGAN BERAUDIT
(PREPARE) AUDITED  REPORT  & FINANCIAL STATEMENT

SEKSYEN 248(1) PENALTI MAKSIMUM (MAXIMUM PENALTY): RM500,000

(EDAR) LAPORAN & PENYATA KEWANGAN BERAUDIT
(CIRCULATE) AUDITED REPORT  & FINANCIAL STATEMENT

SEKSYEN 258 PENALTI MAKSIMUM (MAXIMUM PENALTY): RM50,000
(SERAH SIMPAN) LAPORAN & PENYATA KEWANGAN BERAUDIT
(LODGE) REPORT & AUDITED FINANCIAL STATEMENT

SEKSYEN 259(1) PENALTI MAKSIMUM (MAXIMUM PENALTY): RM50,000
PERLEMBAGAAN SYARIKAT
CONSTITUTION OF A COMPANY

SEKSYEN 31
SECTION  31
SYARIKAT PERSENDIRIAN ('SDN BHD')
PRIVATE LIMITED COMPANIES ('SDN BHD')
Setiaosaha Syarikat Berlesen
Licensed Company Secretary
Ahli Persatuan Setiausaha Syarikat Bumiputera Wilayah Utara
NO. 49, TINGKAT 1, JALAN TODAK 4. PUSATBANDAR SEBERANG JAYA, 13700 SEBERANG JAYA. PULAU PINANG. MALAYSIA
WAKTU PEJABAT (OFFICE HOURS) : 9AM-5PM ISNIN-JUMAAT (MONDAY-FRIDAY) .
Tutup Sabtu, Ahad dan Cuti Umum (Closed on Saturdays, Sundays and public holidays).
TANYA SETIAUSAHA SYARIKAT           Email : info@qamspg.com 
ASK THE COMPANY SECRETARY          Telephone : +604 398 4788

@ COPYRIGHT Q.A.M.S. CORPORATE SERVICES SDN BHD