CARIAN MAKLUMAT KORPORAT DAN PERNIAGAAN
CORPORATE AND BUSINESS INFORMATION SEARCHES

PENSTRUKTURAN SEMULA
RESTRUCTURING

PENTADBIRAN KRISIS &
PERTELINGKAHAN
CRISIS & DISPUTE ADMINISTRATION

PENGURUSAN AKAUN DAN SIMPANKIRA
ACCOUNTS, MANAGEMENT AND BOOKKEEPING
PENDAFTARAN SYARIKAT UNTUK PERNIAGAAN (SDN BHD, BERHAD)
REGISTRATION OF COMPANIES FOR BUSINESS (PRIVATE COMPANY, PUBLIC COMPANY)

PENDAFTARAN SYARIKAT UNTUK KEBAJIKAN (SYARIKAT BERHAD MENURUT JAMINAN)
REGISTRATION OF COMPANIES FOR SOCIAL ACTIVITIES (COMPANY LIMITED BY GUARANTEE)

PENTADBIRAN & HAL EHWAL KORPORAT
CORPORATE ADMINISTRATION & AFFAIRS

PERJANJIAN KORPORAT
CORPORATE AGREEMENT

PENILAIAN PENGAMBILALIHAN PERNIAGAAN
BUSINESS TAKEOVER EVALUATION
NAMA "SYARIKAT"

 • Sebuah syarikat  Malaysia boleh diperbadankan di dengan NAMA yang disukai dengan syarat nama tersebut diluluskan oleh SSM.
 • Nama SYARIKAT PERSENDIRIAN hendaklah berakhir dengan "SDN. BHD." atau "SENDIRIAN BERHAD" manakala bagi syarikat awam dengan "BERHAD". 
 • SSM akan TOLAK  nama yang sama maupun menyerupai nama syarikat lain yang sudah didaftarkan dan nama-nama yang tidak dibenarkan di antaranya  "Diraja", 'Putera", "Puteri", "Nasional" , "Persekutuan", "ASEAN", "Corporation" dan nama lain yang dianggapnya tak sesuai sebagai nama syarikat.
 • Nama-nama tertentu seperti "Institut", "Amanah", "Pelaburan" dan lain-lain memerlukan kelulusan Menteri KPDNHEP.


SYARIKAT PERSENDIRIAN ATAU 'SDN BHD' ( SYARIKAT PERNIAGAAN-BERASASKAN KEUNTUNGAN)

 • Untuk jalankan pelbagai jenis perniagaan (dipanggil 'OBJEK' syarikat ) yang sah di Malaysia.

 • Boleh didaftarkan dalam jangkamasa yang singkat sahaja , dalam lingkungan 7 hari bekerja (selepas nama syarikat diluluskan oleh SSM )

 • Hanya minima satu (1)  orang individu boleh daftarkan syarikat.

 • Kelebihan daftar syarikat baru antaranya ialah nama anda akan termeterai sebagai pengasas syarikat dan pengarah pertamanya selama hayat syarikat tersebut.

 • Warga Malaysia dan warga asing boleh mendaftarkan syarikat Sdn Bhd . 

 • Syarikat Sdn Bhd hendaklah  mempunyai LEMBAGA PENGARAH minima  satu (1) orang.

 • Syarikat Sdn Bhd hendaklah  mempunyai PEMEGANG SAHAM minima  satu (1) orang.

 • Akaun /Penyata Kewangan syarikat Sdn Bhd hendaklah diaudit oleh JURUAUDIT (AUDITORS)  selepas berakhir tempoh perakaunannya. Lazimnya setiap 12 bulan.

 • Syarikat Sdn Bhd hendaklah edarkan LAPORAN & PENYATA KEWANGAN BERAUDIT kepada semua Pemegang Sahamnya.

 • Syarikat Sdn Bhd hendaklah serahsimpan Laporan & Penyata Kewangan Beraudit ke SSM.

 • Syarikat Sdn Bhd hendaklah serahsimpan PENYATA TAHUNAN (ANNUAL RETURN) ke SSM setiap tahun kalendar.

 • PENALTI /DENDA tersedia buat Pengarah, Syarikat atau keduanya yang gagal mematuhi atau melanggar peraturan SSM.

 • Syarikat Sdn Bhd hendaklah lantik Agen Cukai untuk menguruskan hal ehwal CUKAI PENDAPATAN syarikat dengan LHDN (LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI)
 • Syarikat Sdn Bhd berdaftar dengan SSM tidak termasuk  lesen perniagaan khusus yang diperlukan untuk mengendalikan sesuatu perniagaan di Malaysia seperti kontraktor, arkitek dan lain-lain. 


AMBILALIH "SYARIKAT" SEDIA ADA

 • Bagi yang perlu mendapatkan syarikat SEGERA, anda boleh mendapatkan  syarikat yang sudah berdaftar semata-mata untuk tujuan di'jual' semula atau yang dipanggi 'SHELF COMPANY' atau 'Ready Made Company'. Syarikat sebegini boleh dipindahmilikkan dengan segera dan seringkali dijamin bebas dari sebarang tanggungan.

 • Anda juga boleh mengambilalih syarikat yang sudah didaftarkan, sudah menjalankan perniagaan selama beberapa tahun atas pelbagai sebab antaranya anda warisi syarikat dari keluarga.


SYARIKAT BERHAD MENURUT JAMINAN (SBMJ) - SYARIKAT BUKAN BERASASKAN KEUNTUNGAN

 • Jika anda ingin jalankan pelbagai aktiviti bukan perniagaan iaitu yang berasaskan kebajikan dan khairat, anda patut mendaftarkan SBMJ.

 • SBMJ perlu dapatkan IZIN MENTERI KPDNHEP dalam beberapa hal antaranya penggunaan nama "Yayasan", "Akademi", penamaan ahli lembaga pemegang amanah dan selainnya.

 • SBMJ pada dasarnya adalah berstatus syarikat awam.

 • SBMJ mesti dapatkan penyumbang untuk menyuntik dana asas RM1 juta dalam tempoh 6 bulan selepas ianya diperbadankan.

 • SBMJ akan diberi lesen khas oleh Menteri KPDNHEP untuk menjalankan aktiviti kebajikan dan khairat.

 • SBMJ akan diberi beberapa syarat lain oleh Menteri KPDNHEP .

 • Warga Malaysia yang memiliki berlatarbelakang baik boleh mendaftarkan SBMJ. 

 • SBMJ mempunyai Lembaga Pemegang Amanah yang diluluskan oleh Menteri KPDNHEP .

 • SBMJ boleh mempunyai ahli-ahlinya sendiri dengan mengenakan fi keahlian.

 • SBMJ hendaklah menyimpan REKOD PERAKAUNAN dengan sebaiknya dan sesempurnanya.

 • Akaun dan Penyata Kewangan SBMJ hendaklah diaudit oleh JURUAUDIT (AUDITOR) selepas berakhir tempoh perakaunannya.

 • SBMJ hendaklah adakan MESYUARAT AGONG TAHUNAN (AGM) dan bentangkan  Laporan & Penyata Kewangan Beraudit kepada semua ahlinya.

 • SBMJ hendaklah serahsimpan Laporan & Penyata Kewangan Beraudit ke SSM.

 • SBMJ hendaklah serahsimpan PENYATA TAHUNAN (ANNUAL RETURN) ke SSM setiap tahun kalendar.

 • "PENALTI/DENDA tersedia buat Pemegang Amanah, SBMJ atau keduanya yang gagal mematuhi atau melanggar peraturan SSM adalah lebih besar daripada syarikat persendirian.

 • SBMJ hendaklah lantik Agen Cukai untuk menguruskan hal ehwal CUKAI PENDAPATAN ke LHDN.

 • SBMJ yang layak boleh pohon kelulusan bagi pengecualian Cukai Pendapatan daripada LHDN di bawah subseksyen 44(6), Akta Cukai Pendapatan 1967.

 • SBMJ berdaftar dengan SSM tidak termasuk  lesen operasi khusus yang diperlukan untuk mengendalikan sesuatu operasi seperti sekolah, tempat ibadah dan lain-lain. 


PERKONGSIAN LIABILITI TERHAD (LLP)

 • LLP (Limited Liability Partnership) menjadi alternatif kepada perniagaan perkongsian yang sering didaftarkan dengan SSM.

 • LLP menjadikan  status entiti undang-undang berasingan (separate legal entity) daripada rakan-rakan kongsi ; sama seperti status undang-undang syarikat persendirian (Sdn Bhd).

 • LLP tidak perlu mengaudit Penyata Kewangannya setiap tahun.

 • Warga Malaysia boleh mendaftarkan sebuah LLP bagi menjalankan apa-apa perniagaan yang sah di Malaysia.

 • SYARAT MINIMA seorang 2 orang sebagai RAKAN KONGSI.

 • PERJANJIAN LLP hendaklah dibuat bagi menyatakan lain-lain syarat dan terma perkongsian.

 • LLP mesti mempunyai  PEGAWAI PEMATUHAN bagi menyelaras hal ehwal  LLP  dengan mengikut Akta LLP 2012.

 • Rakan kongsi LLP atau seorang Setiausaha Syarikat boleh menjadi Pegawai Pematuhan bagi LLP.

 • LLP berdaftar dengan SSM tidak termasuk  lesen perniagaan khusus yang diperlukan untuk mengendalikan sesuatu perniagaan di Malaysia seperti kontraktor, arkitek dan lain-lain. 
 • LLP hendaklah lantik Agen Cukai untuk menguruskan hal ehwal CUKAI PENDAPATAN ke LHDN.


SYARIKAT  PERNIAGAAN ANTARABANGSA / LUAR PESISIR

 • Warganegara Malaysia boleh mendaftarkan syarikat perniagaan antarabangsa yang digelar "IBC" ataupun syarikat luar pesisir  di negara-negara lain yang menawarkan pemerbadanan syarikat oleh warga asing.

 • IBC sering diperlukan  untuk melakukan PERDAGANGAN ANTARABANGSA,  PELABURAN, PEMILIKAN ASET dan lain-lain.

 • Negara tertentu yang bertaraf luar pesisir  menawarkan kelebihan tambahan dari segi KERAHSIAAN maklumat,  tanpa cukai , tanpa perlu akaun dan audit dan sebagainya.

 • Pemilikan AKAUN BANK dan HARTA  di luar negara sering dilakukan dengan menggunakan IBC. 


SETIAUSAHA SYARIKAT (COSEC)

 • COSEC bagi setiap syarikat hendaklah mereka yang berlesen yang ditetapkan mengikut seksyen 235 , Akta Syarikat 2016.

 • COSEC wajib dilantik oleh setiap syarikat bagi mengendalikan hal ehwal korporat syarikat yang diwakilinya.

 • COSEC dilantik oleh Lembaga Pengarah syarikat dan dengan itu mereka juga boleh tamatkan perkhidmatannya.

 • Perlantikan dan penamatan COSEC hendaklah dibuat secara bertulis dan diserahsimpan untuk dikemaskini dengan SSM.

 • COSEC bertanggungjawab menyimpan rekod berkanun dan korporat syarikat yang dikendalikannya.

 • COSEC juga akan menasihat Lembaga Pengarah mengenai peraturan SSM yang wajib dikemaskini dan dipatuhi agar Pengarah dan/atau syarikat tidak dikenakan denda/kompaun oleh SSM.

 • COSEC bebas (terkecuali COSEC dalaman) adalah berstatus pegawai luaran yang tidak terlibat secara langsung dengan hal ehwal dan pengurusan perniagaan syarikat.

 • COSEC akan menentukan fee bagi perkhidmatannya secara perjanjian dengan syarikat.

 • COSEC boleh meletak jawatan jika difikirkan perlu.

 • HAL EHWAL KORPORAT yang dikendalikan oleh COSEC termasuklah  :-

-    Pendaftaran perubahan berkaitan dengan LEMBAGA PENGARAH ( peraturan, prosedur, perlantikan, perletakan jawatan, kematian         penyingkiran, tukar alamat, dll. ),
-    Pendaftaran perubahan dalam STRUKTUR SAHAM ( pertambahan, pemindahan, penstrukturan, dll.) ,
-    Pendaftaran perubahan  dalam SYARIKAT ( aktiviti perniagaan, pindaan Perlembagaan,  pembelian harta, pertukaran alamat, pertukaran               status, dll ),
-    Mesyuarat dan/atau Resolusi Lembaga Pengarah atau Pemegang Saham,
-    Menguruskan lain-lain dokumentasi korporat termasuk perjanjian pemegang saham (disediakan oleh firma guaman).
-    Penilaian dan due-diligence syarikat dan perniagaan.
-    Carian dan maklumat korporat syarikat dan perniagaan.

NO. 49, TINGKAT 1, JALAN TODAK 4. PUSATBANDAR SEBERANG JAYA, 13700 SEBERANG JAYA. PULAU PINANG. MALAYSIA
Telephone : +604 398 2488 / +604 398 4788     Fax: +604 399 3488
Email  : info@qamspg.com

Setiausaha Syarikat Berlesen
Licensed Company Secretary
TANYA SETIAUSAHA SYARIKAT       Waktu Pejabat (Office Hours)
ASK THE COMPANY SECRETARY            9 AM - 5 PM Isnin-Jumaat (Monday-Friday)
+6019 476 5483
@ COPYRIGHT Q.A.M.S. CORPORATE SERVICES SDN BHD

Rakan Sekutu